Глава Верховного суда требует уволить главу Высшего административного суда

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 931 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(558)   

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСУ, текст которого мы приводим полностью в оригинале:

Голова Верховного Суду України звернувся до Ради суддів адміністративних судів України з проханням невідкладно надати рекомендацію про дострокове звільнення Пасенюка О.М. з посади Голови Вищого адміністративного суду України за неналежне виконання та перевищення своїх повноважень, порушення Конституції й законів України.

Такі дії Голови Вищого адміністративного суду України, наголошує Василь Онопенко, негативно позначилися на становленні й розвитку адміністративної юстиції в Україні, сприяли появі стійких негативних тенденцій в діяльності Вищого адміністративного суду України та інших адміністративних судів, обумовили відхід Вищого адміністративного суду України від визначених законом засад здійснення судочинства. Це також створило можливості для протизаконного впливу на процедуру формування суддівського корпусу адміністративних судів та передумови для неоднакового застосування адміністративними судами законодавства, неправильного та незаконного вирішення ними справ, невиконання ними завдання щодо судового захисту прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб.

Такі висновки Голови Верховного Суду України базуються на вивченні Верховним Судом України спільно з Радою суддів України стану організації та здійснення судочинства в адміністративних судах.

У прийнятій за наслідками розгляду матеріалів вивчення постанові спільного засідання Президії Верховного Суду України та президії Ради суддів України від 3 квітня 2009 р. № 7 констатовано, що зазначеними адміністративними судами не забезпечується ефективний судовий захист прав, свобод та інтересів громадян, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічних правовідносин від порушень органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, іншими суб'єктами владних повноважень, що становить завдання цих судів відповідно до частини першої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України.

Особливу увагу у вказаній постанові приділено стану організації та здійснення судочинства у Вищому адміністративному суді України, діяльність якого з огляду на його правовий статус для судової практики адміністративних судів є визначальною. Визнано, що стан організації діяльності Вищого адміністративного суду України є незадовільним. Фактично встановлено основну суб'єктивну причину такого стану - незабезпечення Головою Вищого адміністративного суду України Пасенюком О.М. здійснення повноважень щодо організації діяльності цього суду відповідно до чинного законодавства України.

Під час вивчення організації та здійснення судочинства у Вищому адміністративному суді України виявлено численні випадки порушення Головою цього суду вимог Конституції України, Закону України «Про судоустрій України», Кодексу адміністративного судочинства України та інших законів України.

Встановлено невиконання або неналежне виконання ним посадових обов'язків Голови Вищого адміністративного суду України, передбачених статтею 41 Закону України «Про судоустрій України», зокрема щодо: здійснення організаційного керівництва діяльністю суду; утворення судових палат та внесення на затвердження президії суду пропозицій щодо їх персонального складу; керівництва організацією роботи судових палат, здійснення керівництва роботою апарату суду; організації ведення та аналізу судової статистики, вивчення й узагальнення судової практики; внесення подань про призначення та обрання безстроково суддів місцевих і апеляційних адміністративних судів, вищого спеціалізованого суду; затвердження штатного розпису і кошторису витрат на утримання суду; організації підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату суду.

Ці та інші порушення закону значною мірою обумовили виявлені під час вивчення характерні для Вищого адміністративного суду України та інших адміністративних судів недоліки у здійсненні ними адміністративного судочинства, зокрема: порушення правил підсудності та вихід за межі компетенції адміністративних судів; порушення строків передачі та порядку черговості передачі позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг суддям-доповідачам, строків відкриття провадження у справі, строків розгляду адміністративних справ; помилки у застосуванні норм матеріального та процесуального права, неправильне та неоднакове застосування законодавства, неврахування судової практики Верховного Суду України при вирішенні більшості категорій справ; порушення визначеної законом процедури розгляду справ, порядку складання та оформлення процесуальних документів.

Постановою спільного засідання Президії Верховного Суду України та президії Ради суддів України від 3 квітня 2009 р. № 7 рекомендовано Голові Вищого адміністративного суду України вжити заходів щодо усунення виявлених під час вивчення недоліків в організації роботи Вищого адміністративного суду України та поінформувати про результати цієї роботи.

Разом з тим Пасенюк О.М. не вжив всебічних, системних та дієвих заходів у межах своїх повноважень на виконання вимог Закону України "Про судоустрій України" та положень вказаної постанови, продовжував неналежним чином виконувати свої службові обов'язки, ігнорувати у своїй діяльності вимоги закону щодо організації діяльності Вищого адміністративного суду України зі здійснення судочинства, допустив нові порушення законодавства.

Зокрема, Пасенюком О.М. порушено передбачений Законом України "Про судоустрій України" порядок утворення судових палат, формування судових колегій для розгляду справ щодо виборчих спорів, створено передумови для втручання у здійснення судочинства у цих справах, ігнорування правових гарантій незалежності суддів. Йдеться про видання ним наказів від 22 вересня 2009 р. № 367-к, від 30 вересня 2009 р. № 30/о та розпорядження від 16 жовтня 2009 р. № 15, якими порушено базові правові принципи організації органів судової влади, зокрема і Вищого адміністративного суду України.

Усупереч вимогам частини третьої статті 38 Закону України «Про судоустрій України», яка передбачає, що у вищому спеціалізованому суді можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ за визначеною спеціалізацією, Пасенюком О.М. утворено судові палати в порядку черговості - першу, другу, третю та четверту. Своїм наказом від 30 вересня 2009 р. № 30/о Пасенюк О.М. встановив, що касаційні скарги у справах із соціальних питань розподіляються рівномірно між першою, другою та третьою судовими палатами. Аналогічний порядок встановлено для скарг у справах, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, які надходять після виборчого процесу чи процесу референдуму. Це свідчить про відсутність визначення чіткої спеціалізації цих палат та її умовність (формальність їх утворення).

Цим же наказом встановлено, що розподіл скарг у справах, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму (під час їх проведення), здійснюється в порядку черговості кожному із суддів судових складів, утворених окремим розпорядженням Голови Вищого адміністративного суду України. Розпорядженням від 16 жовтня 2009 р. № 15 Голова Вищого адміністративного суду України визначив перелік суддів цього суду, які розглядають заяви та скарги, пов'язані з виборчим процесом чергових виборів Президента України 17 січня 2010 р. (усього 20 суддів, які входять до складу різних палат). Цим розпорядженням також встановлено, що у разі необхідності склад судової колегії для розгляду заяв та скарг, пов'язаних з виборчим процесом чергових виборів Президента України, формується Головою Вищого адміністративного суду України.

На незаконність таких рішень Пасенюка О.М. вказали Президія Верховного Суду України та президія Ради суддів України, які у своїй постанові від 13 листопада ц.р. № 47 констатували, що закон не наділяє Голову Вищого адміністративного суду України повноваженнями щодо утворення так званих складів для розгляду скарг у справах, пов'язаних з виборчим процесом та процесом референдуму.

Здійснення Пасенюком О.М. відбору суддів для розгляду справ про виборчі спори та визначення порядку формування судових колегій для розгляду таких справ у спосіб, що не відповідає закону, свідчить про грубе порушення ним конституційних засад законності при організації судочинства (статті 6, 8, 19, 129 Основного Закону України), протиправне переведення вирішення цих питань у так званий «ручний режим», наголошує Голова Верховного Суду України,

У вказаних наказах та розпорядженні Пасенюка О.М. вбачаються порушення правових засад організації діяльності Вищого адміністративного суду України, очевидне перевищення ним посадових повноважень, фактичне втручання у здійснення судочинства. Крім того, це ставить під сумнів повноважність сформованого у незаконний спосіб складу суду та законність здійснення Вищим адміністративним судом України судочинства при розгляді справ, пов'язаних з виборами Президента України, що може негативно позначитись на забезпеченні судового захисту виборчих прав громадян, перебігу виборчого процесу та на встановленні результатів виборів.

Голова Верховного Суду України звертає увагу на те, що за наявною інформацією Вищим адміністративним судом України у складі судових колегій, утворених з порушенням закону, уже розглянуто десятки справ, пов'язаних з виборами Президента України. У такому складі Вищим адміністративним судом України постановлено судові рішення, які стосуються рішень Центральної виборчої комісії (зокрема, щодо реєстрації кандидатів у Президенти України), що мають важливе значення для забезпечення проведення виборів на засадах, визначених Конституцією України та Законом України «Про вибори Президента України».

Наслідком формування Пасенюком О.М. судових колегій у спосіб, який не відповідає закону, стало ухвалення ними різних рішень з аналогічних питань, що є неприпустимим для суду в принципі, а тим більше - для вищого. Таким чином, уже можна говорити про неоднакове (отже, неправильне і незаконне) вирішення на цьому етапі Вищим адміністративним судом України виборчих спорів.

Наведені та інші факти, на переконання Василя Онопенка, свідчать про неналежне виконання Головою Вищого адміністративного суду України Пасенюком О.М. посадових повноважень, їх перевищення, систематичне порушення ним Конституції та законів України, стійку схильність до ігнорування вимог законодавства та діяльності у не передбачений законом спосіб. Пасенюк О.М. виявив нездатність до повного та системного усунення виявлених порушень у його діяльності як Голови Вищого адміністративного суду України. Більше того, незважаючи на неодноразову констатацію цих порушень в офіційних документах та відповідні рекомендації, у тому числі з боку Президії Верховного Суду України та президії Ради суддів України, щодо їх усунення, Пасенюк О.М. продовжує допускати порушення закону при здійсненні своїх повноважень.

Вищенаведене також дає підстави для висновку про нездатність Пасенюка О.М. належним чином здійснювати повноваження Голови Вищого адміністративного суду України, забезпечувати організацію діяльності цього суду відповідно до закону.

Голова Верховного Суду України вважає, що подальше перебування Пасенюка О.М. на посаді Голови Вищого адміністративного суду України ставить під загрозу виконання адміністративними судами їх завдань щодо здійснення правосуддя на засадах верховенства права, захисту гарантованих Конституцією України та законами прав і свобод людини та громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави.

Ситуація, що склалася зі здійсненням адміністративного судочинства в Україні, реальна загроза збереження існуючих та появи нових для нього ризиків, а також настання надзвичайно негативних наслідків для виборчого процесу з виборів Президента України через відхід Вищого адміністративного суду України від правових засад здійснення судочинства обумовлюють, підкреслює Василь Онопенко, необхідність оперативних та дієвих заходів правового реагування з метою приведення цього судочинства у повну відповідність із законом.

Виходячи з викладеного та керуючись частиною п'ятою статті 20 Закону України «Про судоустрій України», рішенням Ради суддів України від 31 травня 2007 року № 50 «Щодо призначення суддів на адміністративні посади в судах загальної юрисдикції та звільнення з цих посад» Голова Верховного Суду України просить Раду суддів адміністративних судів України невідкладно прийняти рішення про рекомендацію дострокового звільнення Пасенюка О. М. з посади Голови Вищого адміністративного суду України.

-


Комментариев: {{total}}


русскийполитика